Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om funktionshinderspolitiken har lämnats till regeringen

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till socialminister Lena Hallengren. För att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas krävs ett tydligt politiskt ansvar, anser utredaren.

– Funktionshinderspolitiken måste bli en integrerad del av arbetet för mänskliga rättigheter, som numera utgör grunden för politiken. Genom en modern styrning och uppföljning stärks arbetet med att göra höga ambitioner till praktisk verklighet, säger Martin Olauzon, särskild utredare.

Styrutredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik som beslutades 2017. Mål inom prioriterade samhällsområden, arbetssätt och uppföljning ska enligt förslagen tydligt kopplas till det nya nationella målet för politiken och till förverkligandet av rättigheter.

Utredningen lyfter fram sju samhällsområden av särskild betydelse och hur funktionshinderspolitiken ska genomföras inom dessa, liksom i samhället i stort. För varje samhällsområde ska det finnas en myndighet med ett särskilt samordnande ansvar gentemot övriga samhället. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ansvara för den övergripande uppföljningen och analysen.

Utredningen föreslår därutöver att förordningen som styr myndigheternas ansvar för funktionshinderpolitiken skärps, att principen om universell utformning – att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker och tjänster – ska vara vägledande, att kunskapen om levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning ska öka, bland annat genom ny officiell statistik, samt att en nationell samordnare tillsätts.

– Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet och trygghet i samhället. Vi kommer nu att se över utredningens förslag och bestämma hur vi ska gå vidare för att stärka den svenska funktionshinderspolitiken, säger socialminister Lena Hallengren.

Kontakt

Martin Olauzon
Särskild utredare
070-238 48 78

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
073-0785260
mikael.lindstrom@regeringskansliet.se

Fakta: Utredningens förslag på sju samhällsområden av särskild betydelse


• Arbete och försörjning
• Utbildning och livslångt lärande
• Transporter
• Kultur
• Hälso- och sjukvård samt tandvård
• Social välfärd och trygghet
• Bostad, byggd miljö och samhällsplanering