Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen ska förbereda intensivår för nyanlända

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram förslag inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är en snabbare etablering på arbetsmarknaden med målet att deltagarna ska komma i arbete inom ett år.

Intensivåret ska bestå av språkintensiva och yrkesnära insatser som ges parallellt eller efter varandra under en relativt kort sammanhängande period. Det kan handla om insatser som yrkesrelaterad sfi, utbildning, praktik, samhällsorientering och mentorskapsprogram. Både individens egen motivation och förutsättningar att slutföra intensivåret bör vara avgörande för vilka som bedöms lämpliga att delta i intensivåret. Syftet är att deltagarna ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensivår. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra intensivåret.

Det förberedande uppdrag som Arbetsförmedlingen får ska genomföras i nära samverkan med Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Uppdraget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

– Det går allt snabbare för nyanlända att hitta ett arbete, nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare. Språk och arbete är vägen in i samhället. Intensivåret kommer bestå av en kombination av språk, studier och yrkesnära insatser med målet att deltagarna ska komma i arbete inom ett år, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 

Arbetsförmedlingen ska i sitt uppdrag:

- analysera och redovisa olika alternativ för hur planering och samordning av den enskildes intensivår kan ske, inklusive vilka aktörer eller vilken aktör som kan göra detta, samt för- och nackdelar med olika alternativ,

- ta fram förslag på hur kedjan av sammanhängande och parallella insatser kan tillhandahållas inom intensivåret och kunna kopplas till behovet av arbetskraft,

- ta fram förslag på hur urval av deltagare kan ske, inklusive en analys av hur urvalet berör både kvinnor och män,

- ta fram förslag på hur intensiv praktik med anordningspeng till arbetsgivaren kan möjliggöras,

- ta fram förslag på hur deltagare ska kunna erbjudas en mentor med svensk yrkeserfarenhet under intensivåret,

- ta fram förslag på en ordning för utfärdandet av ett kunskapscertifikat för den som har genomfört intensivåret och nått tillräckliga nivåer inom yrkeskunskap och svenska,

- ta fram förslag på hur information om utbud av insatser utöver heltid kan tillgängliggöras, och hur förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden skulle kunna användas för att ytterligare möjliggöra sådana insatser, och

- ta fram förslag på hur insatserna i sig och intensivåret som helhet ska vara mätbara, så att de kan följas upp och utvärderas. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 november 2019.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.