Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre möjligheter till stöd i särskild undervisningsgrupp utreds

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Utredaren, som har i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, ska nu även analysera hur elever kan få bättre stödinsatser och hur särskolan kan stärkas.

Skolinspektionens granskningar visar att det finns brister i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Bristerna består vanligtvis i att elevernas stödbehov inte utreds eller att de inte får det stöd de behöver. För att möta elevers stödbehov kan en särskild undervisningsgrupp ibland vara det bästa alternativet.

– Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen och få de stödinsatser som de behöver. En del mår bättre och lär sig mer om de får vistas i ett mindre sammanhang. Regeringen vill därför att det ska bli lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utredaren ska därför analysera vilka förändringar av bestämmelserna för särskild undervisningsgrupp som bör göras för att det ska bli lättare för elever att få stöd utanför den ordinarie undervisningsgruppen. I uppdraget ingår även att kartlägga och analysera i vilken utsträckning skolor använder särskild undervisningsgrupp som stödåtgärd och vilka överväganden de gör i fråga om elevers deltagande i sådan grupp.

När det gäller särskolan ska utredaren bland annat analysera lärares behov vid bedömning och uppföljning av elevers kunskapsutveckling och ge förslag på verktyg som kan behövas i bedömningsarbetet. I uppdraget ingår även att överväga om ordet utvecklingsstörning bör ersättas med en mer tidsenlig benämning i skollagen och anslutande författningar. Dessutom ska utredaren analysera om timplanerna för grundsärskolan bör förändras för att bättre möta elevernas behov och öka flexibiliteten för eleverna att läsa utifrån olika timplaner.

– Särskolan har utvecklats enormt genom åren men det finns fortfarande mycket kvar att göra. I det starka samhälle vi vill bygga ska varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det bara är möjligt. Då behöver vi se till att stödet till lärare i särskolan stärks, säger Anna Ekström.

Eftersom uppdraget utvidgas förlängs även utredningstiden till och med den 28 februari 2020. Tilläggsdirektiven bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, det så kallade januariavtalet.

Kontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg