Pressmeddelande från Finansdepartementet

Boverket ska föreslå hur bostadsbristen ska beräknas

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att lämna förslag på hur bostadsbristen ska beräknas och presenteras. Beräkningarna ska kunna användas av offentliga aktörer i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. I dagsläget saknas vedertagna definitioner och enhetliga begrepp vilket försvårar bedömningen av behov. Uppdraget ska genomföras i samverkan med SKL och berörda myndigheter.

De presenterade beräkningarna ska kunna användas av offentliga aktörer i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. Boverket ska dessutom lämna förslag på enhetliga begrepp som ska kunna användas vid kommunikation kring bostadsbristen.

- Med en mer välgrundad och gemensam bild av bostadsbristen kan arbetet med att planera, utföra och följa upp insatserna på bostadsmarknaden förbättras. Uppdraget är ett viktigt steg i regeringens arbete med att motverka bostadsbristen och få en bättre förståelse för hur bostadsmarknaden fungerar, säger bostadsminister Per Bolund.

Det finns i dag inget vedertaget begrepp för vad bostadsbrist är. Istället brukar den beskrivas i termer av kötider till en hyresrätt, trångboddhetens utveckling eller antal sociala kontrakt i kommunerna. Boverkets byggbehovsprognos har sedan flera år även pekat på att nyproduktionen av bostäder inte motsvarar befolkningsutvecklingen. Det saknas alltså en samlad bedömning av hur behoven på bostadsmarknaden ser ut och utvecklas samt hur behoven förhåller sig till utvecklingen av utbudet på marknaden. Uppdraget syftar till att sammanfatta utmaningar som dessa.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med SKL samt berörda myndigheter och redovisas senast den 30 september 2020.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00