Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Data som resurs ska höja små och medelstora företag

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att kartlägga och främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs.

– Många små och medelstora företag behöver bli bättre på att använda data strategiskt. Tillväxtverket får nu i uppdrag att hjälpa dem att tillvarata den potential som finns i datadriven innovation och data som resurs, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Inledningsvis ska Tillväxtverket i sitt uppdrag identifiera sektorer och branscher där det finns störst potential för datadriven innovation och strategisk användning av data.

Tillväxtverket ska även genomföra kunskapshöjande insatser som t.ex. seminarier och pilotprojekt i labbmiljö. I arbetet ska nationell säkerhet, skydd av personlig integritet och frågor kring delning, utbyte, tillgång, ägarskap, datainsamling och lagring tas i beaktande.

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD kunde i rapporten (dnr N2017/07509/D) belysa att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är relativt låg.

Tillväxtverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson