Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fokus på digital spetskompetens

Publicerad

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Tillväxtverket i uppdrag att analysera och komma med förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas.

– Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå dit måste tillgången till digital spetskompetens öka, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

UKÄ och Tillväxtverket ska tillsammans analysera och föreslå åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utvecklas på kort och lång sikt. Genom att starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området ska tillgången på digital spetskompetens öka. UKÄ och Tillväxtverket ska även förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022, ska genomföras i dialog med berörda aktörer, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter.

Fakta

OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en översyn av Sveriges digitala transformation. OECD kunde i rapporten (dnr N2017/07509/D) belysa att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Även Digitaliseringsrådet har framhållit vikten av att aktörer från arbetsmarknaden, näringsliv och utbildningssektorn gemensamt agerar för att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan på digital kompetens (dnr I2019/00031/D).

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson