Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en skrivelse med den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Skrivelsen grundar sig i ramöverenskommelsen om den svenska energipolitiken från 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Skrivelsen är avstämd i genomförandegruppen för energiöverenskommelsen där samtliga partier ingår.

Energiöverenskommelsen följs upp kontinuerligt av de fem partierna i den s.k. genomförandegruppen. Vart fjärde år ska även en kontrollstation genomföras med uppföljning av utvecklingen på elmarknaden och av de energipolitiska målen: 

  • Energipolitiken ska förena de tre grundpelarna försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.
  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

I skrivelsen gör regeringen bl.a. bedömningen att det finns förutsättningar att nå målet om 100% förnybar elproduktion och att det fortfarande finns förutsättningar att nå målet om 50% effektivare energianvändning. Sammantaget har Sverige en elmarknad som fortfarande fungerar väl. Utvecklingen på alla tre områden behöver dock följas upp framöver. Nästa kontrollstation bör ske våren 2023.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson