Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram förslag till handlingsprogram för bevarande av nationella minoritetsspråk

Publicerad

Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del i regeringens minoritetspolitik, eftersom de ofta är avgörande i de nationella minoriteternas identitet. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig och samlad plan för att språken ska kunna fortleva i Sverige.

Isof ska utarbeta förslaget utifrån utgångspunkterna i regeringens skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) och föra dialog med bland andra Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk, Statens kulturråd, SKL samt med lärosäten.

Ett liknande uppdrag avseende de samiska språken utformas för närvarande i nära dialog med Sametinget.

Kontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse

Information: Nystart för en stärkt minoritetspolitik

I skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) utvecklar regeringen den fortsatta inriktningen av minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. Regeringen tar ett helhetsgrepp om de utmaningar som finns på området. Skrivelsen inbegriper prioriterade åtgärder.