Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till EU-ministermöte om kemikalier och återanvändning av vatten

Publicerad

Onsdagen den 26 juni träffas EU:s miljöministrar i Luxemburg för att anta slutsatser om EU:s kemikaliepolitik. Ministrarna ska även komma överens om regler för återanvändning av avloppsvatten för jordbruksbevattning och diskutera hur genomförandet av EU:s miljöpolitik kan förbättras.

Under våren har medlemsstaterna förhandlat fram slutsatser som ska staka ut riktningen för EU:s kemikaliepolitik. I förhandlingarna har flera svenska synpunkter fått genomslag. Exempelvis innehåller slutsatserna nu på svenskt initiativ en uppmaning till EU-kommissionen att ta fram en handlingsplan för högfluorerade ämnen, PFAS. Sverige har också drivit på i förhandlingarna för att slutsatserna ska uppmana EU-kommissionen att presentera den strategi för giftfri miljö som skulle ha levererats redan förra året.

− Vi är överlag nöjda med de slutsatser som nu ligger på bordet. Tillsammans med våra likasinnade har vi arbetat hårt för att slutsatserna ska bidra till en giftfri miljö för människor och djur inom EU. Det är positivt att slutsatserna så tydligt pekar på vikten av ambitiösa åtgärder på kemikalieområdet. Vi ser nu fram emot att kommissionen ska leverera den strategi för en giftfri miljö som de har åtagit sig genom EU:s miljöhandlingsprogram, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Vid miljörådet kommer det rumänska ordförandeskapet också att summera de diskussioner om EU:s långsiktiga klimatstrategi som har hållits i flera olika rådsformationer under våren. Mot bakgrund av Europeiska rådets behandling av frågan förra veckan kommer Sverige vid miljörådet fortsätta driva på för att EU ska anta en målsättning om att nå netto-nollutsläpp senast 2050.

Det rumänska ordförandeskapet kommer även att återrapportera från de partsmöten som har hållits för Stockholms-, Rotterdam- och Baselkonventionerna under våren. Vid mötena fattades viktiga beslut om bland annat handel med plastavfall. Importerande länder, vilka ofta är utvecklingsländer, ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall. Nu ska de nya kraven implementeras i EU:s lagstiftning. Regeringen driver på för att de beslut som fattades under konventionsförhandlingarna ska genomföras på ett så ambitiöst vis som möjligt.

Därutöver ska miljöministrarna komma överens om minimistandarder för avloppsvatten som återanvänds i jordbruksbevattning samt utbyta erfarenheter om hur EU:s miljöpolitik på bästa sätt kan genomföras på nationell nivå.

Presskontakt

Joakim Tengblad Söder
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om miljörådets möte den 26 juni

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.