Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen stärker skyddet för värdefull natur

Publicerad

Regeringen vill se en hög ambition i arbetet med naturvård, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och stärker därför arbetet med skydd och skötsel av värdefull med 300 miljoner kronor. Det är i linje med januariavtalet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den biologiska mångfalden i Sverige minskar. Intensivt fiske, ensartat jord- och skogsbruk, samt färre betade marker är några orsaker till att havsmiljöer, naturbetesmarker och gamla skogar hotas.  

- För att möta dessa utmaningar ska vi agera på flera områden samtidigt. Det behövs åtgärder för att skydda rödlistade arter och pollinatörer. Fisket ska bli mer hållbart genom att bottentrålning begränsas eller helt upphör i känsliga områden. Staten ska också vara en föregångare i hållbart skogsbruk och ta stor naturhänsyn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

M-KD-budgeten innebar en halvering av anslagen för skydd respektive skötsel av värdefull natur.

- Vårändringsbudgeten innebär att regeringen åter ökar anslagen för att skydda värdefull natur med sammanlagt 300 mnkr, men vi behöver fortsätta satsa under kommande år för att kunna nå miljömålen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

De ökade anslagen innebär också att regeringen gör ändringar i Naturvårdsverkets regleringsbrev, kring arbetet med dessa frågor.

Regeringen har också anslagit 12 miljoner kronor för att minska de negativa effekterna av översvämningsmygg för boende och besökande i drabbade områden, bland annat för att ta fram långsiktiga alternativa lösningar.

Kontakt

Joakim Tengblad Söder
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Av de 166 arter och 89 naturtyper som Sverige rapporterat till EU har endast 40 % av arterna och 20 % av naturtyperna en god status. Globalt sett minskar den biologiska mångfalden, ekosystemtjänsterna försämras och en miljon arter riskerar att utrotas från jordens yta. Denna utveckling har accelererat under de senaste 50 åren enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).