Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag för bättre barnhälsovård

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet för barnhälsovård. Projektet ska stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn, i synnerhet från socioekonomiskt utsatta områden.

– Vi vet att barn som kommer från en tuffare socioekonomisk bakgrund löper större risk för en sämre hälsoutveckling på lång sikt. För att utjämna hälsoskillnader behövs tidiga insatser för de allra yngsta barnen, i samverkan mellan flera aktörer. Så bygger vi tillsammans ett starkare och mer jämlikt samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med pilotverksamheten är att ta fram en metod baserad på evidens eller beprövad erfarenhet för denna form av verksamhet. Pilotverksamheten ska särskilt främja en god psykiska hälsa hos barn. Socialstyrelsen avgör vilka landsting och kommuner som ska ingå i pilotverksamheten, som ska förberedas under 2019, starta under våren 2020 och pågå 2020–2022.

Pilotverksamheten ska löpande samt efter avslutad pilotverksamhet utvärderas av en oberoende aktör. Utvärderingen ska särskilt fokusera på om utökade hembesöksprogram kan vara en effektiv metod för att förbättra hälsan hos barn i socioekonomiskt utsatta grupper samt barn som utifrån kända riskfaktorer förväntas ha sämre förutsättningar för en god hälsa.

Vid planering och etablering av pilotverksamheten ska Socialstyrelsen särskilt samråda med och inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd, samt Myndigheten för delaktighet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 miljoner kronor under 2019.

Regeringen beräknar att avsätta 10 miljoner kronor per år 2020–2022 för pilotverksamheten. Därefter beräknar regeringen avsätta 1,4 miljoner kronor per år 2023–2024 för utvärdering.

Barnhälsovården riktar sig till alla barn och deras föräldrar fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter