Sametinget ska kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

Publicerad

Regeringen har i dag gett Sametinget i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ut ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att svart på vitt kunna se hur jämställdheten inom det samiska samhället kan främjas.

Sametinget har tidigare konstaterat att det finns brist på kunskap om jämställdheten inom det samiska samhället. Nu ger regeringen Sametinget ett uppdrag som ska leda till att fylla de kunskapsluckor som finns. Det ska på sikt underlätta arbetet med att främja jämställdhet.

– Jämställdhet är något vi måste arbeta med inom alla delar av samhället. Jag är därför glad att vi ger detta uppdrag till Sametinget, så vi får underlag om hur vi kan jobba vidare med detta, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I uppdraget pekar regeringen ut att Sametinget ska samråda med samiska organisationer, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen under arbetet. Både kartläggningen och analysen ska utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex underliggande delmålen.

– Uppdraget om att kartlägga jämställdheten i det samiska samhället är viktigt. Jag hoppas att det kommer att resultera i ett kunskapsunderlag som kan användas för att bidra till regeringens arbete med att nå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Sametinget ska även belysa relevant befintlig forskning samt andra erfarenheter från genomförda och pågående insatser på jämställdhetsområdet. Sametinget ska ta hänsyn till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) samt till Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen.

Kartläggningen och analysen ska ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse