Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige behöver skyndsamt genomföra reformer som stärker bekämpningen av mutor i utlandet

Publicerad

OECD:s arbetsgrupp om bestickning har sedan 2012 upprepade gånger enträget uppmanat Sverige att reformera sin lagstiftning för att se till att företag utreds och åtalas om de ger mutor till utländska offentliga tjänstemän för att skaffa sig fördelar vid internationella affärsförbindelser. Bestämmelserna i svensk lag om företags straffansvar för tagande och givande av muta i utlandet uppfyller inte helt kraven i OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

Den 11–12 juni 2019 diskuterade en högnivågrupp från OECD:s arbetsgrupp om bestickning dessa allvarliga frågor i Stockholm med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde och riksåklagare Petra Lundh. Närvarade gjorde också höga tjänstemän från Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Åklagarmyndigheten samt riksdagsledamöter. Under högnivågruppens besök bekräftade de svenska myndigheterna att ny lagstiftning för tillämpning av de viktigaste rekommendationerna från OECD:s arbetsgrupp om bestickning träder i kraft den 1 januari 2020.

Drago Kos, ordförande för arbetsgruppen om bestickning, sade att han uppskattade att de svenska myndigheterna var beredda att träffa arbetsgruppen och diskutera dess väsentliga invändningar och att arbetsgruppen välkomnade lagförslaget som Sverige lagt fram för att följa rekommendationerna. Han sade att Sverige nu har tillfälle att åtgärda det som arbetsgruppen anser är bekymmersamt genom att i januari 2020 anta de rekommenderade reformerna av Sveriges lagar om straffansvar för juridiska personer och att arbetsgruppen hoppades se Sverige bli ett av de länder som bäst efterlever konventionen om bekämpande av bestickning och som ser till att de som tar och ger mutor i utlandet ställs till svars.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson sade att granskningarna och rekommendationerna från OECD:s arbetsgrupp om bestickning är ett väsentligt stöd i Sveriges ansträngningar mot korruption i alla dess former. Han sade också att Sverige tar sina internationella åtaganden på allvar och att han gladdes över att det nyligen framlagda lagförslaget som är tänkt att stärka lagstiftningen och tillmötesgå rekommendationerna från OECD.

Arbetsgruppen om bestickning består av representanter för parterna i konventionen om bekämpande av bestickning – de 36 OECD-länderna samt Argentina, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Costa Rica, Peru, Ryssland och Sydafrika. Arbetsgruppen bedriver ett systematiskt program för övervakning av parternas tillämpning av konventionen. Arbetsgruppen beslutade, efter en inbjudan från Sverige, att skicka en högnivågrupp till Stockholm för att sammanträda med höga tjänstemän och inskärpa budskapet att Sverige måste anamma de rekommenderade reformerna. Nästa utvärdering av Sveriges tillämpning av konventionen om bekämpande av bestickning har senarelagts i avvaktan på antagandet av lagstiftning som tillmötesgår arbetsgruppens resterande rekommendationer.

Kontakt OECD

För ytterligare information för journalister, kontakta Daisy Pelham på OECD:s avdelning för korruptionsbekämpning (Anti-Corruption Division) (daisy.pelham@oecd.org; +33 1 45 24 90 81).

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Genvägar

Mer information om tillämpningen av konventionen om bekämpande av bestickning i Sverige och OECD:s korruptionsbekämpningsarbete.