Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utökad klimatsatsning 2019 – anpassningspaket om totalt 160 miljoner kr till IFAD, och anpassningsfonderna LDCF och AF

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett anpassningspaket om totalt 160 miljoner kronor för att möta de skriande behoven av ökat stöd till de fattigaste ländernas anpassningsarbete. Stödet är ett uttryck för att Sverige tar klimatförändringarna på allvar och genom aktivt normativt arbete och handling visar fortsatt ledarskap i mobiliseringen av det globala åtagandet om att mobilisera USD 100 miljarder per år från 2020 för att uppfylla Parisavtalet, och samtidigt bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Anpassningspaketet som omfattar 100 miljoner kronor till Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD), 30 miljoner kronor till Fonden för de fattigaste länderna (LDCF), samt 30 miljoner kronor till Anpassningsfonden (AF), är ett extrabidrag i år i tillägg till Sveriges reguljära stöd till IFAD om SEK 500 mn under 2019-2021, och redan budgeterat stöd 2019 om 100 miljoner kronor vardera till LDCF och AF, dvs totalt 200 miljoner kronor.

Genom sitt finansiella och tekniska stöd till utvecklingsländer, inkl de allra fattigaste, för utformning och genomförande av nationella handlingsplaner för klimatanpassning och landsbygdsutveckling bidrar verksamheten till en miljö- och klimatmässig hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

- Det är de allra fattigaste som drabbas mest av klimatförändringar. Därför behöver vi även rikta vårt klimat och miljöarbete så detta gynnar även dem. Nu levererar regeringen på sitt löfte om en klimatmiljard med stöd till de som har det svårast, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson.

Bakgrund

IFAD

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) är en FN-organisation och internationell finansiell institution som genom lån och bidrag finansierar projekt som stödjer fattiga kvinnor och män på landsbygden, främst inom jordbruket i utvecklingsländer. IFAD:s finansiering till småbrukare bidrar till att reducera fattigdom, stärka motståndskraft mot klimatförändringar, öka produktiviteten i jordbruket, stärka biodiversiteten, öka tillgången till förnybar energi och sänka koldioxidutsläppen.

LDCF

LDCF inrättades 2001 under UNFCCC, och har i uppdrag att finansiera och ge tekniskt bistånd för att stödja de minst utvecklade länderna i framtagandet av nationella handlingsplaner för anpassning till klimatförändringar (sk NAPA) och i genomförandet av planerna och andra anpassningsinsatser. Fondens pågående insatser fokuserar bl a på stöd till ett klimatsmart jordbruk och skogsförvaltning; byggande av klimatresilienta samhällen på landsbygden, och vid kuster; stärkande av motståndskraft mot klimatförändringarna i sårbara kustsamhällen; förbättring av vattenresursförvaltning, mm.

AF

AF inrättades under Kyotoprotokollet, men ska sedan år 2019 tjäna Parisavtalet. Sedan år 2010 har fonden bidragit med ca 532 miljoner USD till bl.a. 80 lokala anpassningsprojekt i de mest utsatta utvecklingsländerna. Fonden var den första som gav utvecklingsländer direkttillgång till finansiering för att möta de mest akuta anpassningsbehoven inom områden som t.ex. mat- och vattensäkerhet, skydd för kustområden, jordbruk, katastrofriskreducering, landsbygdsutveckling och skogsbruk.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-08 57 588
e-post till Nicole Goufas