Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleksordning. Efter årsstämmorna 2019 är kvinnor för första gången i majoritet på ordförandeposterna (54 procent).

– Bolag med statligt ägande ligger i framkant och driver på utvecklingen inom en rad olika områden, alltifrån jämställdhet och hållbart företagande till digitalisering. 2018 blev ännu ett starkt år för den statliga bolagsportföljen med en beräknad värdeökning som överträffade börsens, rekordresultat för ett flertal bolag och en stabil utdelning på närmare 20 miljarder kronor, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Skrivelsen till riksdagen är regeringens årliga återrapportering kring uppdraget att förvalta bolagen med statligt ägande. Verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande, som finns med som en bilaga, har till syfte att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Positiv värdeutveckling

Under 2018 ökade värdet på den statliga bolagsportföljen med cirka 60 miljarder kronor, eller knappt 11 procent, jämfört med föregående år. Som jämförelse sjönk Stockholmsbörsen under samma period med cirka 7,7 procent. Ökningen av det beräknade värdet beror framför allt på en högre värdering av Vattenfall drivet av högre förväntade elpriser samt exempelvis en högre värdering för Sveaskog som gynnats av stigande massapriser. De största värdeförändringarna i den statliga bolagsportföljen under det gångna året stod sektorerna basindustri/energi och telekom för. Sammantaget summeras en ökning av värdet av dessa sektorer till cirka 45 miljarder kronor.

Hög omsättningstillväxt och starkt resultat

Omsättningen i den statliga bolagsportföljen ökade med drygt 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 354,2 miljarder kronor för helåret 2018. Resultatet efter skatt ökade också något och uppgick till 38,9 miljarder kronor. Störst positiva bidrag till det konsoliderade resultatet efter skatt kom från Vattenfall, Akademiska Hus, LKAB och Svenska Spel. Totala utdelningar för verksamhetsåret 2018 uppgick till 19,9 miljarder kronor och de största utdelningarna står Svenska Spel och Telia Company för, 4,5 respektive 3,8 miljarder kronor.

Ägarpolicy

I verksamhetsberättelsen redogör regeringen även för statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 beslutades i december 2016 och gäller tills vidare. Ägarpolicyn och riktlinjerna är därmed oförändrade sedan 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2016/17:140). Regeringen avser att inom ramen för statens ägarpolicy fortsätta att utveckla regeringens bolagsstyrning samt att vid behov revidera statens ägarpolicy.

Efter årsstämmorna 2019 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 47 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 54 procent. Denna sammanställning görs också årligen och presenteras i verksamhetsberättelsen.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om statliga bolagsportföljen

Den statliga bolagsportföljen består av 46 bolag, varav 39 är helägda och sju delägda. Två av bolagen är börsnoterade. Av de statligt ägda bolagen har 22 stycken ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Bolagen representerar stora värden och ägs gemensamt av svenska folket, vilket ställer höga krav på öppenhet, ordning och reda.

Vad händer nu?

När skrivelsen inkommer till riksdagen behandlas den i näringsutskottet. Skrivelsen medför motionsrätt och näringsutskottets betänkande behandlas i riksdagen.