Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Publicerad

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden.

Det har länge funnits en föreställning om att föroreningar som hamnar i sediment på havsbotten stannar där utan fara för människors hälsa och miljö. Det stämmer inte, utan miljögifter i sediment sprids ofta till omgivande vattenmiljö och behöver därför åtgärdas. Regeringen ger därför Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap om bl.a. utbredningen av förorenade sedimentområden, risken för att miljögifter sprids och vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst. Uppdraget ska göra det möjligt för myndigheterna att ta fram en långsiktig nationell prioriteringsplan för att genomföra kostnadseffektiva åtgärder. När det gäller förorenade områden på land finns sedan många år ett väletablerat arbetssätt för att inventera, undersöka och efterbehandla de områden som innebär störst risk.

– Vi ligger långt efter i arbetet med förorenade sediment jämfört med arbetet med förorenade områden på land. Som ett led i regeringens satsning på rent hav behövs det mer kunskap och samverkan för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Naturvårdsverket kommer vara projektledare och ha en samordnande roll i arbetet med uppdraget, som kommer att pågå till den 5 januari 2022. Myndigheterna får använda 5 miljoner kronor 2019 för att arbeta med uppdraget. För åren 2020–2021 beräknar regeringen att avsätta ytterligare medel. I budgetpropositionen för 2018 satsade regeringen 80 miljoner kronor per år 2018-2020 på insatser för att hantera förorenade sediment som en del av satsningen för rent hav. I vårpropositionen 2019 förstärkte regeringen arbetet med ytterligare 20 miljoner kronor.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Om miljögifter i sediment

Många industrier i Sverige har legat eller ligger vid vatten, vilket gör att det på ett stort antal platser finns sediment med förhöjda halter av miljögifter vilket är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där. Miljögifter i sediment kan spridas till omgivande vattenmiljö och även transporteras långt via vattnet. Miljögifterna kan också spridas vidare upp i näringskedjan och tillslut utgöra en risk för oss människor via födan, vilket innebär ett hot mot både människors hälsa och miljön.