Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Helena Rosén Andersson har utsetts till särskild utredare för utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter

Publicerad

Utrikeshandelsminister Ann Linde har förordnat justitierådet Helena Rosén Andersson som särskild utredare för utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter, Dir 2019:30. Helena Rosén Andersson arbetar i dag som domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

Helena Rosén Andersson ska lämna de författningsförslag som behövs för att i svensk rätt komplettera Europaparlamentet och rådets förordning 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. Idag säljs fortfarande många produkter som riskerar att vara direkt farliga då de kan riskera människors hälsa och miljö, till exempel leksaker som innehåller farliga kemikalier eller elektriska produkter med risk för elchock eller brand. Eftersom importen från länder utanför EU e-handel har ökat, har detta blivit ett större problem. EU-förordningen och de kompletterande svenska reglerna ska därför bidra till en effektiv och ändamålsenlig marknadskontroll inom Sverige och EU. Exempelvis genom att ge svenska myndigheter bättre möjligheter att kontrollera produkter som säljs på internet.

I utredningens uppdrag ingår bland annat att:

  • göra en översyn av svensk sektorslagstiftning som genomför eller kompletterar de rättsakter som EU:s marknadskontrollförordning omfattar och analysera om befintlig reglering behöver ändras eller kompletteras med anledning av förordningen,
  • föreslå vilka befogenheter som statliga marknadskontrollmyndigheter ska ha och ta ställning till hur befogenheterna kan tilldelas och ska utövas, och
  • analysera vilka befogenheter och sanktionsbestämmelser som kommuner ska ha i sådan verksamhet som innebär kontroll av varor och i övrigt bedöma hur kommuner påverkas av EU:s marknadskontrollförordning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
tf pressekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde
Telefon 076-116 7745
e-post till Anja L Sundberg