Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tar nästa steg mot en konsultationsordning för det samiska folket

Publicerad

Regeringens arbete med en konsultationsordning som ska stärka samernas rätt att påverka beslut som särskilt rör dem går framåt. Nu skickar Kulturdepartementet ut ett förslag till lagrådsremiss på remissrunda.

- För regeringen är det viktigt att så snart som möjligt få en konsultationsordning på plats. Det är självklart att samerna ska ha rätt till inflytande i frågor som särskilt rör dem, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Syftet med konsultationsordningen är att ge samerna större rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Förslaget innebär att regeringen, myndigheter, landsting och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan man fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. I förslaget pekas Sametinget ut som den part som ska konsulteras som företrädare för det samiska folket, men i ärenden som kan få särskild betydelse för en sameby eller en samisk organisation krävs det även att dessa konsulteras.

- Att inte ge urfolket samerna rätt till delaktighet och inflytande över beslut som särskilt rör dem är historielöst. Samerna har utsatts för stora övergrepp genom historien och Sverige måste fortsätta arbeta för att leva upp till våra internationella urfolksåtaganden. Därför är det viktigt att regeringen nu tagit ett steg närmre ett förslag till en ny lag om konsultation, säger Amanda Lind.

Remissen har skickats till 157 instanser och remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 30 september 2019.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.