Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. Det handlar till exempel om att ta befattning med vapen eller transportmedel för organisationen. Brottet ska kunna ge fängelse i upp till sex år.

De former av samröre som ska omfattas är att

  • ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning, transportmedel eller annan liknande utrustning för en terroristorganisation,
  • upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller
  • lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.

Straffskalan för brottet föreslås vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Regeringen föreslår också att försök till det nya brottet ska kriminaliseras. Det föreslås vidare bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.

Därutöver föreslår regeringen att straffet för brottet olovlig värvning ska skärpas och att vissa moderniseringar av den straffbestämmelsen ska göras. Den nu beslutade lagrådsremissen är en omarbetning av ett tidigare förslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Förslagen ska nu granskas av Lagrådet.

Presskontakt

Klara Linder
Tf pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00