Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Lagrådets yttrande gällande förslaget om särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Publicerad

Regeringen har i dag tagit del av Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation. Lagrådet anser att det finns ett antal frågor som bör övervägas under den fortsatta beredningen, men yttrandet innebär inte ett avstyrkande av lagförslaget.

– Med utgångspunkt från Lagrådets yttrande så kan vi nu driva lagstiftningsarbetet vidare. Det handlar bland annat om att göra ytterligare förtydliganden av vad som kriminaliseras och hur lagtexten ska tolkas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I februari i år beslutade regeringen lagrådsremissen Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation, bland annat med förslag på två nya brott: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Förslaget avstyrktes då av Lagrådet som menade att deltagandebrottet kunde innebära en begränsning i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Regeringen omarbetade därför förslaget och beslutade i augusti lagrådsremissen Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation. I lagrådsremissen föreslås ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av samröre med en terroristorganisation, exempelvis genom att ta befattning med vapen eller transportmedel för organisationen.

Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att omhänderta de synpunkter som Lagrådet lämnat och utarbeta en proposition som sedan överlämnas till riksdagen.

­– Det är viktigt att få på plats en starkare terrorlagstiftning, och vår ambition är att kunna gå till riksdagen med en proposition i höst, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Enligt förslaget i lagrådsremissen skulle lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2020. Regeringens förhoppning är fortfarande att lagändringarna ska kunna träda i kraft i början av nästa år.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh