Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika

Publicerad

Regeringen har i dag presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Sverige har sedan lång tid tillbaka och i politisk enighet haft en vision om ett narkotikafritt samhälle. Narkotikamissbruk förstör människoliv och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Att tillgången och missbruket av narkotika ska minska i samhället är ett prioriterat arbete för regeringen. Genom att bekämpa narkotikabrottsligheten kan vi försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten. Så ökar vi tryggheten och skapar ett starkare samhälle, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I syfte att minska tillgången på narkotika i samhället ger regeringen ett uppdrag till Polismyndigheten att förstärka sin bekämpning av illegal handel med narkotika. Polismyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2020.

Regeringen kommer vidare att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Det är drygt tio år sedan liknande studier gjordes och kunskapen behöver uppdateras. Uppdraget ska ge kunskap om narkotikamarknaden och dess konsekvenser, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.

I postlagens nuvarande lydelse finns bestämmelser om tystnadsplikt som förhindrar dem som bedriver postverksamhet att på eget initiativ kontakta polis eller tull om de misstänker brott genom postbefordran. Regeringen tillsätter därför en utredning som ser över postlagen och förutsättningarna för att kontrollera försändelser i detta avseende.

–  Arbetet mot narkotika måste också handla om att se till att färre börjar med droger och att människor som har ett missbruk får rätt hjälp att ta sig ur det. En förnyad strategi kring alkohol, narkotika, dopning och tobak med starkt fokus på narkotika ska tas fram, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringens förnyade strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska ha ett ökat fokus på narkotikaprevention. Den förnyade inriktningen kommer börja gälla från 2021, då den innevarande löper ut.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Klara Linder
Tf pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.