Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lokala effekter av satsningar i höstbudgeten

Publicerad

I budgetpropositionen för 2020 genomför regeringen ett antal satsningar för att stärka kommuners och enskildas ekonomi. Här presenteras hur ett antal av dessa satsningar fördelas på kommuner och landsting.

 • Regeringen skjuter till ytterligare 5 välfärdsmiljarder 2020 som fördelas på samtliga kommuner och landsting. De ökade generella tillskotten som regeringen föreslår till kommuner och landsting ger kommunsektorn långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov. Det skapar möjligheter för kommuner och landsting att bl.a. anställa fler och stärka vården, skolan och omsorgen. Det handlar även om att stödja landstingen i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
 • Regeringen har sedan 2017 tidigare skjutit till totalt 15 välfärdsmiljarder i samma syfte.

Satsningar för att stärka vården:

 • Ytterligare 200 miljoner kronor till de 100 miljoner kronorna som redan satsas för att intensifiera arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp i syfte att skapa en tryggare, mer sammanhållen och mer jämlik vård.
 • Ytterligare 100 miljoner kronor till de 400 miljoner kronor som redan satsas för att stimulera fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där behoven är stora.
 • 300 miljoner kronor till förstärkta satsningar på BUP och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa för att öka tillgängligheten och ta steg mot en köfri verksamhet.

Satsningar för att stärka äldreomsorgen:

 • 610 miljoner till kommuner för att ge dem möjlighet att att genomföra insatser för bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.

Satsningar för att underlätta för vissa kommuner:

 • Regeringen satsar 80 miljoner kronor under 2020 på ett tillfälligt stöd till kommuner som under de senaste åren har tagit emot ett stort antal nyanlända i förhållande till sin befolkning.
 • Regeringen fortsätter tidigare satsning för att minska segregationen genom att 2020 tillskjuta drygt 410 miljoner¹ till 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Regeringen avsätter ytterligare 85 miljoner kronor 2020 för att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Medlen kommer fördelas efter ansökan.

Regeringen kommer dessutom vid sidan av budgeten att föreslå ändringar av kostnadsutjämningssystemet så att det på ett bättre sätt ska ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och landsting, och därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Sammantaget betyder det att omfördelningen ökar och utjämningen förstärks.

Satsningar för att stärka pensionärers ekonomi:

 • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad
 • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ensamboende och från 2 800 till 3 500 kronor per månad för den som är sammanboende
 • En miljon personer över 65 år får sänkt skatt. Förslaget berör de som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad.

Satsningar inom ramen för den gröna skatteväxlingen:

 • Inkomstskatten sänks för personer boende i vissa glest befolkade områden. Den kommer huvudsakligen att beröra personer som är bosatta där avstånden ofta är längre, befolkningstätheten lägre och tillgången till service sämre. Skattesänkningen uppgår till 1 650 kronor per år.

Satsningar för att stärka möjligheterna till utbildning och omställning:

 • Regeringen har inom kunskapslyftet inlett en utbyggnad av högskolan som i och med denna budget fortsätter. Regeringen föreslår satsningar för att fortsätta bygga ut förskollärar- och lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnads­utbildningar, vårdutbildningar samt läkarutbildningar. 348 miljoner kronor år 2020 respektive 471 miljoner kronor år 2021 fördelas i budgetpropositionen för detta syfte. Hela kunskapslyftet för högskolan omfattar cirka 2 miljarder kronor till 2021 vilket beräknas motsvara ca 25 000 helårsstudenter.

Här presenteras vad satsningarna innebär lokalt och regionalt:

Lokala effekter av satsningar i budgetpropositionen för 2020 (Excel)


¹Totala summan är 415 miljoner där 5 miljoner avser administrativa kostnader.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00