Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Publicerad

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

Bilstödet ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett aktivt, självständigt och oberoende liv. Människors tillgänglighet till olika miljöer och platser ska inte begränsas av bilens storlek eller möjligheten till anpassning.

Bilstödet reformerades 2017 med syftet att bli mer ändamålsenligt och effektivt. Bilstödet skulle i ökad utsträckning skulle gynna personer med begränsade ekonomiska förutsättningar. Försäkringskassan, som tillsammans med Trafikverket har följt upp reformen, uppger dock att inköpskostnaderna har ökat på grund av större krav på bilarna samtidigt som möjligheterna till anpassning har begränsats.

I promemorian Bilstöd–Ökade möjligheter till anpassning, som har remitterats, föreslås vissa förändringar i reglerna om bilstödets anpassningsbidrag med syfte att förbättra för enskilda. Förslagen innebär ökade utgifter på anslaget för bilstöd med 13 miljoner kronor under 2020, och med 52 miljoner kronor årligen från och med 2021. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter