Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsning på lärarassistenter fördubblas

Publicerad

Regeringen fortsätter investeringarna i svensk skola. I budgetpropositionen för 2020 utökas satsningen på fler lärarassistenter till 1 miljard kronor från och med 2020 för att fler lärare ska avlastas. Dessutom förlängs satsningen Lärarlyftet II under perioden 2020–2025. Satsningarna är en del av budgetpropositionen och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Lärare ska ägna sin tid åt det som de är proffs på – att förbereda, genomföra och utveckla sin undervisning. I vårändringsbudgeten satsade regeringen 475 miljoner kronor för att fler lärarassistenter ska anställas i skolan. Nu föreslår vi att satsningen fördubblas till totalt 1 miljard kronor per år från och med 2020, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Statsbidraget för att anställa lärarassistenter omfattar förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Lärarlyftet II förlängs till år 2025

På grund av bristen på behöriga lärare är det i dag många lärare som undervisar i ämnen, årskurser och skolformer som de saknar behörighet för. Detta innebär att många elever undervisas av lärare som saknar rätt kunskap för den undervisning de bedriver. Via fortbildningssatsningen Lärarlyftet II får verksamma lärare möjlighet att komplettera sin lärarlegitimation med ytterligare behörighet eller vidareutbilda sig till speciallärare. Fritidspedagoger får också möjlighet att komplettera sin utbildning och bli behöriga att undervisa i praktiska och estetiska ämnen.

– För att fler elever ska undervisas av behöriga lärare föreslår regeringen att satsningen Lärarlyftet II förlängs i sex år och utvidgas så att fler lärargrupper får möjlighet att ta del av kursutbudet. På så vis kan fler lärare bli behöriga och fler speciallärare utbildas, säger Anna Ekström.

Den specialpedagogiska kompetensen i skolorna ska öka

Genom fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande kan fler lärare få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt och utveckla undervisningen så att fler barn och elever når målen. I budgetpropositionen för 2020 föreslås att satsningen förlängs och utvidgas till att även omfatta skolformerna förskola, förskoleklass, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Regeringen föreslår att 39 miljoner kronor satsas för ändamålet år 2020, 120 miljoner kronor 2021 och 81 miljoner kronor 2022 och 2023.

– Det är viktigt att lärare har en grundläggande specialpedagogisk kompetens så att elever i behov av stöd kan upptäckas och undervisningen anpassas. Så kan fler elever lära sig mer i skolan, säger Anna Ekström.

Andra satsningar i budgetpropositionen

Eftersom antalet ansökningar till Specialpedagogiska skolmyndighetens skola i Stockholm för elever med grav språkstörning fortsätter att öka har myndigheten etablerat ytterligare en skola i Stockholmsregionen. För att täcka kostnaderna för detta förstärks SPSM:s förvaltningsanslag med 10 miljoner kronor permanent från och med 2020.

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen även att Skolverket ska få ytterligare 16 miljoner kronor för arbetet med att digitalisera de nationella proven. Förvaltningsanslaget beräknas sedan öka med 22 miljoner kronor 2021 och 24 miljoner kronor 2022.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg