Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sidas förvaltningsanslag ökar med 175 miljoner kr år 2020

Publicerad

Det finns många oroande utmaningar i världen idag. Ett krympande demokratiskt utrymme för t.ex. journalister, människorätts- och miljöförsvarare, förtroendevalda, civila samhället. Intensifierade klimatförändringar och en massutrotning som hotar den biologiska mångfalden. Ökade humanitära behov i spåren av nya, mer komplexa och fördjupade konflikter. Behoven av samarbete för att genomföra Agenda 2030 och få genomslag för Parisavtalet, samtidigt ifrågasätts det multilaterala systemet allt mer.

Regeringen genomför nu en substantiell satsning på Sida och höjer myndighetens förvaltningsanslag 2020. Detta för att säkerställa ett effektivt bistånd och för att ge myndigheten goda förutsättningar att förverkliga regeringens utvecklingspolitik.

Ett höjt förvaltningsanslag möjliggör stärkt fältnärvaro inte minst i de ofta komplexa och oförutsägbara miljöer som Sida verkar i. Ett höjt förvaltningsanslag är också viktigt för ett ökat genomslag för den offensiv för demokratin som regeringen lanserat.

Sverige och Sida verkar i de svåraste kontexterna genom utvecklingssamarbetet. Korruption är vanligt förekommande i samarbetsländerna och är både en risk och ett utvecklingshinder. Utvecklingssamarbetet ska bidra till att stärka nationellt ansvar och ägarskap, bl.a. genom att långsiktigt stärka byggandet av nödvändiga institutioner, stödja utveckling av demokratiska processer, stärka kapaciteten för finansiell styrning och åtgärder mot korruption.

Ett ökat förvaltningsanslag ger Sida förutsättningar att vidareutveckla kontroll, att stärka och förbättra uppföljningen i fält bl. a. genom fler möjligheter till revision och att stärka stödet till ambassaderna när väl ett korruptionsfall har uppdagats.

Det ger också ökad möjlighet att utveckla och använda sig av digitalisering, såsom artificiell intelligens (AI), inom biståndet för att lättare upptäcka korruption.

Tillskottet ger möjlighet att ytterligare stärka utvärdering, resultatredovisning och inte minst lärande och därmed vidareutveckla såväl Sida som myndighet som utvecklingssamarbetet i stort.

Likaså förbättrar ökningen av förvaltningsanslaget möjligheterna att behålla ledarskapet vad gäller att driva partnerskap för hållbar utveckling. Det stärker Sidas möjlighet att tillvarata digitaliseringens potential och åstadkomma en än mer effektiv förvaltning, liksom att vidareutveckla innovativa instrument för utveckling, såsom garantiverksamheten.

 

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00