Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

Publicerad

Regeringen ökar resurserna till skolan i budgetpropositionen för 2020. Bland annat förstärks likvärdighetsbidraget, ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs och satsningen på lärarassistenter fördubblas. Satsningarna är en del av budgetpropositionen och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Ska kunskaperna fortsätta uppåt måste skolan bli mer jämlik och jämställd. Det är också avgörande för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Nu tar regeringen nästa steg i arbetet för en jämlik kunskapsskola och förstärker det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 ska stödet uppgå till 4,9 miljarder kronor. Året efter beräknas bidraget uppgå till hela 6,2 miljarder kronor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolpaketet i budgetpropositionen för 2020 har fokus på höjda kunskapsresultat, stärkt likvärdighet och fler behöriga lärare.

För att höja kunskapsresultaten i skolan föreslår regeringen bland annat att:

 • Satsningen på fler lärarassistenter fördubblas till 1 miljard kronor från och med 2020.
 • Skolverket tillförs 15 miljoner kronor per år från och med 2020 för arbetet med att utveckla skolans styrdokument.
 • Skolverket tillförs medel för att påbörja det förberedande arbetet med att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. För detta beräknas 3 miljoner kronor 2020 och 20 miljoner kronor per år 2021–2023.
 • Praktiksatsningen Tekniksprånget, som syftar till att få fler unga kvinnor och män att söka högskolans ingenjörsutbildningar, förlängs till och med 2021 och anslaget förstärks till 15 miljoner kronor per år 2020–2021.
 • Satsningen Naturvetenskap och teknik för alla, som syftar till att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och unga, förlängs till och med 2023.

För att stärka likvärdigheten i skolan föreslår regeringen bland annat att:

 • Likvärdighetsbidraget förstärks för att uppgå till en sammantagen nivå på cirka 4,9 miljarder kronor 2020. Under 2021 beräknas bidraget uppgå till 6,2 miljarder kronor.
 • Skolinspektionen tillförs en förstärkning med sammanlagt 18 miljoner kronor för att hantera Skolväsendets överklagandenämnds ökande ärendemängd, ökad tillsyn utifrån individärenden och utvärdering av läsa, skriva, räkna-garantin. 
 • Skolverket tillförs ytterligare medel för arbetet med att digitalisera de nationella proven. För detta avser regeringen att satsa 16 miljoner kronor 2020, 22 miljoner kronor 2021 och 24 miljoner kronor 2022.
 • Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas och befintliga digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning ska utvecklas och ses över.

För att stärka läraryrket föreslår regeringen bland annat att:

 • Ett första steg av införandet av ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare tas. För detta avser regeringen att satsa 20 miljoner kronor 2021 och 30 miljoner kronor från och med 2022.
 • Fortbildningssatsningen Lärarlyftet II förlängs till och med 2025 för att fler elever ska få undervisning av behöriga och legitimerade lärare. Fler lärargrupper ska även ges möjlighet att ta del av kursutbudet. För detta avser regeringen att satsa 135 miljoner kronor per år.
 • Kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet för personal i förskolan förlängs till och med 2021 för att fler förskollärare ska ges verktyg och kompetens att främja flickors och pojkars språkutveckling och väcka läslust.
 • Fortbildningssatsningen Specialpedagogik för lärande förlängs till och med 2023 och utvidgas till att omfatta fler skolformer. För detta avser regeringen att satsa 39 miljoner kronor 2020, 120 miljoner kronor 2021 och 81 miljoner kronor per år 2022 och 2023.
 • Satsningen på behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare förlängs till 2023 och förstärks med 30 miljoner kronor.
 • Satsningen på fortbildning av rektorer permanentas med 20 miljoner kronor per år och utvidgas så att även rektorer i förskolan och biträdande rektorer ska kunna ta del av fortbildningen.

I budgetpropositionen tar regeringen även de första stegen mot en bättre styrning av skolan genom att fortsätta översynen av antalet riktade statsbidrag som syftar till en betydande minskning av antalet bidrag och en förenklad administration. Under 2020 minskas antalet bidrag med fem stycken.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg