Pressmeddelande från Miljödepartementet

Isabella Lövin till EU-ministermöte om FN:s klimatförhandlingar och långsiktig klimatstrategi

Publicerad

Fredagen den 4 oktober träffas EU:s miljöministrar i Luxemburg för att bland annat komma överens om EU:s förhandlingsposition vid FN:s klimatmöte i Chile i december. Ministrarna ska även diskutera EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi.

På miljörådet ska ministrarna enas om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatförhandlingar COP25 i Chile i december 2019. Sverige kommer att ställa sig bakom förslaget till rådsslutsatser, eftersom de till stor del tillgodoser de svenska prioriteringarna. Inför miljörådet har Sverige bland annat fått drivit och fått gehör för bland annat att EU ska ha en hög ambition och visa ledarskap i det globala klimatarbetet, med tydlig koppling till klimatneutralitet. Sverige har också fått gehör för betydelsen av att ta in resultaten i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter i det fortsatta arbetet. Sverige har även verkat och fått gehör för stärkta kopplingar kring bland annat jämställdhet, framtida generationer och hav. Sverige ställer sig bakom förslaget till de slutsatser som miljöministrarna ska besluta om. Sverige anser också att slutsatserna på ett tydligare sätt bör signalera att EU även på kort sikt är berett att höja sin ambition i linje med vad vetenskapen kräver.

– Sverige kommer att arbeta för att EU under 2020 inte bara uppdaterar sitt åtagande under Parisavtalet till 2030 utan också höjer ambitionen i åtagandena. Dessutom anser Sverige att EU:s klimatmål för 2030 bör skärpas till en minskning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990, vilket är i linje med Parisavtalets mål, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Sverige anser också att EU ska driva på för att alla parter ska ha en gemensam tidsram i linje med Parisavtalets femåriga ambitionscykel med den så kallade globala översynen som ska äga rum vart femte år från 2023.

Miljöministrarna kommer även fortsätta diskussionen om EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU, som presenterades i november 2018. Efter miljörådsmötet flyttas diskussionen om den långsiktiga klimatstrategin till det kommande toppmötet i Europeiska rådet.

– Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren

Orförandeskapets webbplats

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Fakta: Ministerrådet

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.