Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Automatisk rättning av nationella prov ska minska lärarnas administrationsbörda

Publicerad

Skolverket arbetar sedan hösten 2017 med att digitalisera de nationella proven. Regeringen har nu beslutat att Skolverket i arbetet med uppdraget ska sträva efter att en så stor andel av proven som möjligt ska rättas automatiskt, dvs. av datorsystemet. Syftet är att minska lärares administrativa arbetsbörda.

– Digitaliserade nationella prov bidrar till ett mer likvärdigt, rättssäkert och lätthanterligt system för bedömning och betygssättning. Genom att en större del av proven rättas automatiskt minskar den tid som lärare måste lägga på att rätta och bedöma proven, vilket gör att de kan fokusera på att planera och följa upp undervisningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
För att digitaliserade nationella prov ska fungera för alla elever i alla skolor krävs att skolorna har en digital infrastruktur på plats, till exempel att eleverna har de datorer och den uppkoppling som behövs för att kunna genomföra proven. Många skolor i Sverige har redan i dag detta på plats, men för de skolor som saknar rätt förutsättningar behöver huvudmännen vidta åtgärder. Därför har regeringen också beslutat om förordningsändringar som ger Skolverket ett tydligt stöd för att reglera vad som behövs när det gäller den tekniska infrastrukturen så att det säkerställs att alla elever kan genomföra proven på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. Ändringarna i skolformsförordningarna träder i kraft den 20 december 2019.
 
Regeringen har dessutom beslutat att ge Skolverket i uppdrag att utreda hur central rättning av nationella prov kan införas. I uppdraget ingår att kartlägga de åtgärder som krävs för att central rättning ska kunna införas och föreslå en organisation för en sådan funktion, inom en befintlig statlig myndighet eller som ett självständigt organ, samt en tidplan för ett införande. Skolverket ska redovisa förutsättningarna för central rättning samt pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser, inklusive kostnader för införande och drift. Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 15 oktober 2020.
 
Uppdragen bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg