Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny utredning om statens roll när det gäller läromedel i svensk skola

Publicerad

Att alla elever får läromedel som håller hög kvalitet och är anpassade efter undervisningen och elevernas behov är viktigt för att varje elev ska få möjlighet att nå kunskapskraven. Nu ska en särskild utredare se över hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola.

– Bristfälliga läromedel är ett problem på många skolor, och lärare lämnas ofta ensamma i processen att granska och beställa läromedel. Kontrollen av läromedel är långt ifrån vad den borde vara. I andra länder är det vanligt med noggranna kvalitetskontroller, men här i Sverige är det väldigt avreglerat, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Tillgång till läromedel av jämn och hög kvalitet är viktig både för lärare och elever, inte minst mot bakgrund av den utmaning som i dag råder när det gäller lärarförsörjningen och det faktum att många elever får sin undervisning av obehöriga lärare.

Produktionen och användningen av digitala läromedel ökar, liksom användningen av olika digitala kunskapskällor som webbplatser i undervisningen. Utbudet kan därför vara svårt att överblicka för den enskilde, vilket ställer krav på att de som beställer läromedel väljer dessa med stor eftertanke och omsorg. Det är i praktiken upp till lärare och rektorer att försäkra sig om att det material som används fyller sitt syfte. Eftersom produktionen av läromedel i huvudsak hanteras av privata företag har staten ett mycket begränsat inflytande över vilka läromedel som ges ut och används i undervisningen.

Utredaren ska därför bland annat föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel samt hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas.

Till särskild utredare utses Gustav Fridolin. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg