Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen svarar på Riksrevisionens rapport om lönekartläggning

Publicerad

Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Regeringen har nu beslutat om en skrivelse som ska lämnas till riksdagen med anledning av rapporten.

Riksrevsionen har i sin rapport om lönekartläggning gett regeringen ett antal rekommendationer. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att följa utvecklingen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå. Regeringen rekommenderas även att utreda om lagstiftningen om lönekartläggning på ett bättre sätt kan anpassas till arbetsgivarens storlek och om bestämmelserna kan göras mindre arbetskrävande för arbetsgivare.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse om att de kan finnas behov av ökad kunskap om hur löneskillnader mellan kvinnor och män skiljer sig mellan olika branscher och arbetsgivare av olika storlek och avser därför att analysera frågan vidare.

Reglerna om lönekartläggning har ändrats flera gånger sedan de infördes 1994. Den senaste ändringen trädde i kraft den 1 januari 2017. Ett av syftena med ändringarna var att lagstiftningen ska vara så lätt att tillämpa som möjligt och kunna anpassas till den verksamhetsansvariges frihet att utforma de konkreta åtgärderna i samverkan med bl.a. arbetstagare. Eftersom bestämmelserna nyligen ändrades anser regeringen att frågan om en ny utredning av bestämmelserna om lönekartläggning är för tidigt väckt.

Regeringen arbetar på många sätt för att stärka skyddet mot diskriminering. Bland annat så har regeringen gett diskrimineringsombudsmannen, DO i uppdrag att vidta särskilda kunskapshöjande insatser för att arbetsgivare ska ha kännedom om kraven i diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Regeringen har även tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att analysera om nuvarande bestämmelser i lagen om tillsyn över aktiva åtgärder är effektiva och ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad av lagen.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.