Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att säkerställa lokal närvaro

Publicerad

Regeringen planerar att ge Arbetsförmedlingen nya uppdrag i regleringsbrevet för 2020 i syfte att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Myndigheten ska säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro genom egna kontor eller annat sätt, t.ex. i samarbete med kommuner eller deltagande i statliga servicekontor och redovisa hur nödvändig kompetens säkerställs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett fungerande stöd.

Regeringen har idag gett besked om hur Arbetsförmedlingens lokala närvaro ska säkras och hur myndigheten ska säkra kompetens inom funktionshinderområdet. Regeringen meddelar också hur Arbetsförmedlingen ska få bättre ekonomiska förutsättningar.

Uppdrag att säkerställa lokal närvaro

Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat att lägga ner ett stort antal kontor. Regeringen kommer med bakgrund av detta att i regleringsbrevet för 2020 ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet. Arbetsförmedlingen ska säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro genom egna kontor eller annat sätt, t.ex. i samarbete med kommuner eller deltagande i statliga servicekontor för att möjliggöra bokade möten och tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra aktörer.

– Det är centralt att det finns likvärdig tillgång till service i hela landet. Därför förtydligar vi nu myndighetens uppdrag i detta avseende, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Får använda 900 miljoner kronor av anslagssparandet 2020

Arbetsförmedlingen räknar med att inte förbruka alla medel under innevarande år, uppskattningsvis 330 miljoner kronor för aktivitetsstöd och 570 miljoner kronor för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Beräknat cirka 900 miljoner kronor. Regeringen kommer att möjliggöra för Arbetsförmedlingen att använda anslagssparandet även 2020, vilket möjliggör fler insatser för arbetssökande under nästa år.

Uppdrag om stöd för personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning. Det handlar både om att personer ska matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga, och om att de ska få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att kunna långsiktigt höja arbetsförmågan. Regeringen kommer i regleringsbrevet för 2020 ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för detta.

Ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Det pågår en rekryteringsprocess för ny generaldirektör till myndigheten. Regeringen avser att besluta om en ny generaldirektör snarast möjligt.

Reformeringsarbetet fortsätter

Arbetet med reformeringen av myndigheten fortsätter enligt en tidplan som innebär att förändringar av regelverket preliminärt träder ikraft i november 2021. Men det kommer finnas behov att göra ytterligare förändringar av regelverk och anpassningar av systemet även efter 2021.

– Det är möjligt att fristående aktörer inte kommer ha etablerat sig överallt under 2021. Arbetsförmedlingen måste vara garant för att stöd fortsatt kan ges i hela landet.  Det är viktigt att systemet också införs på ett sådant sätt att det finns förutsättningar till kontinuerlig utveckling och förbättring över tid, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00