Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler skolformer inkluderas i satsning på specialpedagogik

Publicerad

För att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan finns ett fortsatt stort behov av att stärka lärares specialpedagogiska kompetens och förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Nu har regeringen beslutat att fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande utvidgas till att även omfatta förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning från och med hösten 2021.

2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att ansvara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan. Sedan 2018 ansvarar Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillsammans för satsningen Specialpedagogik för lärande. Hittills har satsningen omfattat omkring 18 000 deltagare, nästan 2 000 handledare och 570 huvudmän. Nu utvidgas uppdraget så att fler skolformer inkluderas i målgruppen. De nya målgrupperna ska erbjudas fortbildning i specialpedagogik från och med utbildningsomgången 2021/22.

– Fler elever får chansen att lära sig mer när både förskollärare och lärare får möjlighet att delta i fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande. Granskningar och rapporter visar att det finns ett stort behov av specialpedagogisk kompetens för att i högre utsträckning kunna anpassa undervisningen efter barn och elevers olika förutsättningar och behov, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Syftet med uppdraget är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt inom de berörda skolformerna. Innehållet i fortbildningen ska utgå från förskollärarnas och lärarnas behov och vara verksamhetsnära. Fortbildningen bör baseras på kollegialt lärande med professionellt stöd av handledare som är verksamma inom det specialpedagogiska området.

Uppdraget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, ska genomföras så att fortbildningen kan pågå till och med vårterminen 2023.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg