Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya villkor för likvärdighetsbidraget – kostnadsvillkoret tas bort

Publicerad

För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även framöver ska kunna bidra till att öka jämlikheten i skolan har regeringen beslutat att kostnadsvillkoret ska tas bort nästa år. Kommunerna kan därmed få likvärdighetsbidraget och ändå genomföra vissa förändringar av undervisning och elevhälsa som, utan att försämra utbildningens kvalitet, kan ha en viss kostnadsbesparande verkan.

På grund av kostnadsvillkoret har det hittills inte varit möjligt för huvudmännen att sänka sina kostnader för undervisning och elevhälsa per elev eller hålla kostnaderna oförändrade. Huvudmännen har i praktiken varit tvungna att öka kostnaderna per elev varje år, eftersom kravet på att ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen även inneburit att det krävts ett tillskott av medel varje år. Att kostnaden sjunker något per elev behöver dock inte innebära att huvudmannen aktivt har sänkt sina kostnader eller genomfört insatser som påverkar utbildningens kvalitet negativt. Detta kan i stället bero på demografiska skäl och strukturella skillnader mellan olika huvudmän.

– Vi vill att pengarna ska komma till nytta i klassrummen, inte stanna i statskassan. Om kostnadsvillkoret inte ändras finns det en risk för att vissa kommuner inte skulle våga söka bidraget. De strukturella skillnader som i dag finns mellan kommuner hade därmed riskerat att förstärkas, vilket i sin tur hade kunnat försämra snarare än förbättra jämlikheten i finansieringen av skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Liksom tidigare ska alla som söker statsbidraget upprätta en plan för de insatser som ska genomföras. Nu blir det även obligatoriskt för alla huvudmän att lämna in planen till Skolverket som ska följa upp att statsbidraget verkligen används till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling.

Statsbidraget fördelas i enlighet med ett index som baseras på elevernas socioekonomiska bakgrund. Alla huvudmän för förskoleklass och grundskola är berättigade till bidraget. 2019 ansökte samtliga kommunala huvudmän och 76 procent av de fristående huvudmännen om bidraget. Bidraget uppgår 2020 till 4,9 miljarder kronor.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg