Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor. Myndigheten ska även kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning. Uppdragen är en del i regeringens satsning på kvinnors hälsa.

– Regeringen gör stora satsningar på att förbättra kvinnors hälsa. Det är inte bara en vårdfråga utan också en jämställdhetsfråga. När du söker vård i Sverige ska du få ett jämlikt bemötande och behandling oavsett var i landet du bor och oavsett om du är man eller kvinna, säger socialminister Lena Hallengren.

I regleringsbrevet för 2020 får Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för vestibulit, lipödem och rektusdiastas. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser.

Uppdragen som rör vestibulit och lipödem ska slutredovisas senast den 30 juni 2021. Uppdraget som rör rektusdiastas ska slutredovisas senast den 31 maj 2022.

SBU ska också kartlägga metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning samt kartlägga metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationer. Dessa båda uppdrag ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Myndigheten ska utöver detta också utvärdera det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt på moderns önskan. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

SBU

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård samt för metoder och insatser inom socialtjänsten och området funktionstillstånd/-hinder.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter