Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen stärker brottsoffers ställning genom flera åtgärder

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning i syfte att stärka brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Dessutom har regeringen överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om slopat grundavdrag för brottsskadeersättning.

– Regeringen har ett starkt fokus på brottsofferfrågor och tar i dag ytterligare ett steg i arbetet med att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till

  • i vilken utsträckning nivåerna på kränkningsersättning bör höjas
  • i vilken utsträckning polisers och andra särskilt utsatta yrkesgruppers rätt till kränkningsersättning bör utvidgas
  • hur efterlevande anhörigas rätt till ideellt skadestånd kan stärkas
  • hur reglerna om förbud mot utmätning av skadestånd med anledning av ett frihetsberövande bör ändras för att i större utsträckning möjliggöra utmätning till förmån för brottsoffer.

Mikael Forsgren, chefsrådman i Umeå tingsrätt, blir särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2021.

Förslaget i lagrådsremissen innebär att det inte längre ska göras något grundavdrag (för närvarande 1 500 kr) från den brottsskadeersättning som staten betalar ut till en skadelidande som drabbats av skada till följd av brott. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Regeringen har även beslutat regleringsbrev för 2020. Där har Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att se över och utveckla sin information till offer för terrorism. Informationen bör vara flerspråkig, lättillgänglig och kunna anpassas till omständigheten vid en särskild händelse. Dessutom har flera myndigheter fått i uppdrag att förbättra det digitala bemötandet av brottsutsatta, bland annat genom att skicka information via digital myndighetspost och ta fram digitala tjänster som gör det enklare för den brottsutsatte att ansöka och komplettera uppgifter i sitt ärende.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regleringsbrev för budgetåret 2020

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av året beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget.
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.