Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare från och med hösten 2020

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya bidraget beräknas årligen uppgå till totalt 1 852 miljoner kronor, varav 410 miljoner beräknas gå till skolor med särskilt svåra förutsättningar.

Med ett nytt samlat statsbidrag för inrättande av karriärsteg för lärare, förstelärare och lektorer, blir systemet enklare. Statsbidraget betalas ut från och med höstterminen 2020 och ersätter tre tidigare statsbidrag för karriärsteg för lärare. Det nya statsbidraget förändrar inte kraven för vilka som kan utses till förstelärare och lektorer.

– Fler förstelärare och lektorer kan bidra till att höja kunskapsresultaten, speciellt på skolor med särskilt svåra förutsättningar. Det samlade statsbidraget innebär även att det blir färre riktade statsbidrag inom skolområdet, därmed minskar skolhuvudmännens administrativa börda och det är en efterlängtad förbättring, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I likhet med det tidigare statsbidraget för karriärsteg för lärare ges skolhuvudmän möjlighet att utse särskilt yrkesskickliga lärare till förstelärare och lektorer, som får en löneökning med 5 000 kronor respektive 10 000 kronor i månaden.

I satsningen ingår även en socioekonomiskt viktad del som riktas till skolor med särskilt svåra förutsättningar. På dessa skolor kommer förstelärare och lektorer kunna få en löneökning på 10 000 kronor respektive 15 000 kronor. Till skillnad från tidigare kommer medel inte längre att riktas till skolor som ligger i utanförskapsområden, utan till skolor med särskilt svåra förutsättningar med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Regeringen anser att den viktade delen av bidraget på så vis kommer att göra större nytta.  Även förstelärare och lektorer i gymnasieskolor med särskilt svåra förutsättningar kommer att kunna få del av den högre löneökningen.

– Vi behöver se till att de skickligaste och mest erfarna lärarna kan arbeta i de skolor där de gör störst nytta. Att satsa på fler och bättre betalda förstelärare och lektorer i skolor med svåra förutsättningar kan öka jämlikheten och kunskapsresultaten, säger Anna Ekström.

Det nya samlade statsbidraget för karriärsteg för lärare bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Fakta

I samband med att det nya bidraget börjar lämnas från och med höstterminen 2020 kommer följande statsbidragsförordningar att upphöra:

• Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
• Förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden
• Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända.

I och med detta upphör även det bidrag som avser särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning. Denna målgrupp omfattas inte av det nya samlade statsbidraget för karriärsteg för lärare.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg