Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning om hur balans mellan arbete och privatliv ska genomföras i svensk rätt

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå hur Europaparlamentet och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU ska genomföras i svensk rätt.

Europaparlamentet och rådet beslutade i juni 2019 om ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Direktivet ska tillämpas på alla arbetstagare som har ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande i enlighet med hur det definieras i gällande rätt, kollektivavtal eller praxis i varje medlemsstat.

Utredningen ska föreslå hur direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare ska genomföras i svensk rätt.

Regeringen utser Carina Gunnarsson till särskild utredare. Carina Gunnarsson har tidigare bland annat varit generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande i Arbetsdomstolen.

Utredningen ska:

  • analysera och bedöma om svensk rätt är förenlig med direktivet,
  • om svensk rätt inte är förenlig med direktivet, bedöma vilka författningsändringar och eventuella andra åtgärder som behövs för genomförande av direktivet,
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag,
  • analysera och lämna förslag på hur uppföljning av direktivet ska säkerställas,
  • så långt som möjligt värna befintliga regelverk och system som gäller för arbetstagare i Sverige när det gäller bl.a. föräldraledighet, föräldraförsäkring, ledighet och ersättning för vård av närstående, diskriminering och arbetsmiljö och därför endast föreslå ändringar om det är nödvändigt eller annars särskilt befogat,
  • se till att författningsförslagen ansluter till den systematik och terminologi som används i svensk rätt, och
  • värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och den roll som arbetsmarknadens parter har för ett flexibelt arbetsliv och den befintliga myndighetsstrukturen i sina överväganden och förslag.

I uppdraget ingår att beräkna eventuella konsekvenser som förslagen till genomförande kan medföra. Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för det allmänna och konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar eller intäktsminskningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Utredaren ska också bedöma om förslagen är förenliga med Sveriges internationella åtaganden och om förslagen kan tänkas få konsekvenser för jämställdheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020.

Presskontakt

Gabriel Dahlander
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00