Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ämnet samiska ska stärkas i sameskolan

Publicerad

I dag kan ingen lärare bli behörig att undervisa i ämnet samiska eftersom det saknas en reglering av detta i behörighetsförordningen. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås därför att det ska införas ett behörighetskrav för undervisning i ämnet samiska i sameskolan.

Sameskolan är en egen skolform med samisk inriktning men som i övrigt motsvarar grundskolans årskurs 1–6. I sameskolan ska eleverna bland annat lära sig att läsa, tala och skriva samiska.

Enligt förslaget från regeringen ska läraren ha fullgjort 30 högskolepoäng i ämnet samiska och vara behörig att undervisa i minst en av årskurserna 1–6 i grundskolan för att vara behörig att undervisa i samiska i sameskolan.

– Eleverna i sameskolan ska garanteras en undervisning av god kvalitet som bedrivs av behöriga lärare. Men för att lärare med behörighet i ämnet samiska ska kunna anställas behöver ett behörighetskrav införas som motsvarar kraven i andra ämnen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att ge lärarna och huvudmännen tid för fortbildning inom ämnet samiska, om det finns behov av det, föreslås ändringarna i behörighetsförordningen träda i kraft den 1 juli 2022.

I promemorian föreslås även att läroplanerna för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan ska förtydligas för att främja en skolmiljö präglad av trygghet och studiero. Rektorns ansvar för trygghet och studiero lyfts fram och det förtydligas att skolan ska arbeta för att varje elev är delaktig och anstränger sig för att, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och bidra till en god arbetsmiljö. Motsvarande ändringar har redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg