Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Regeringen stödjer EU-kommissionen i mål mot Polen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att stödja kommissionen i ett mål vid EU-domstolen om polska domstolars oberoende.

Kommissionen har väckt talan vid EU-domstolen mot Polen om fördragsbrott. Den menar att Polen inte säkerställt landets domstolars oberoende, och inte heller möjligheten och skyldigheten för nationella domstolar att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen.

– Domstolarnas oberoende utgör kärnan i en rättsstat. Detta är en av de grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på. Det är ovanligt att Sverige går in på det här sättet i EU-domstolsärenden. Men regeringen ser så allvarligt på rättsstatens utveckling i Polen att vi valt att stödja kommissionen i det här målet, säger EU-minister Hans Dahlgren.

– Jag har under mina resor till alla europeiska huvudstäder under fjolåret tryckt på hur viktigt det är att upprätthålla rättsstatens principer, och att vi alla deltar i det arbetet, fortsätter Hans Dahlgren.

Kommissionen gör gällande att Polen inte uppfyller sina skyldigheter bland annat genom att:

  • domare vid allmänna domstolar riskerar repressalier beroende på innehållet i dennes dom eller beslut
  • inte säkerställa att den avdelning vid högsta domstolen som överprövar beslut i disciplinära förfaranden gentemot domare är opartisk och oberoende
  • tillåta att domstolars rätt att ta frågor till EU-domstolen för så kallade förhandsavgöranden begränsas av risken för repressalier.

För mer information, kontakta pressekreterare Andreas Enbuske.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske