Pressmeddelande från Finansdepartementet

Automatiska beslut och en väl fungerande valordning i kommuner och regioner

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag om valordningen i kommuner och regioner. Förslagen ska bland annat säkerställa att politiska minoriteter representeras i styrelse och nämnder. Uppdraget innefattar även att överväga om kommuner, på samma sätt som statliga myndigheter, ska kunna använda sig av automatiserade beslut.

Automatiserade beslut innebär att beslut, utifrån i förväg bestämda förutsättningar, fattas utan att en fysisk person aktivt deltar. Det kan bidra till ett effektivare arbete, inte minst för verksamheter som hanterar ett stort antal ärenden.

- Regeringen arbetar för att digitalisera och effektivisera förvaltningen, automatiserade beslut kan vara ett verktyg i det arbetet. Vi behöver dock se till att det fungerar för kommuner och regioner, både praktiskt och med avseende på rättssäkerheten, säger civilminister Lena Micko.

Utredaren ska också föreslå hur det kan säker­ställas att ledamöter som avgår från till exempel en nämnd får en ersättare som tillhör samma parti. Detta då effekten av dagens valordning i vissa fall blivit att ersättaren tillhör ett annat parti, vilket kan förhindra representation av politiska minoriteter.

Utredaren ska även kartlägga alla författningar som innehåller kommunala normbeslut, dvs. ett beslut om att utfärda föreskrifter, som går att överklaga. Detta för att säkerställa att regleringen fungerar i förhållande till förvaltningslagens reglering av överklaganden. Vidare ska utredaren analysera införandet av en enhetlig reglering av frågor om jäv mellan kommunal och statlig förvaltning.

Till särskild utredare har regeringen utnämnt Marianne Eliason, tidigare justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00