Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som ska stärka arbetet med att bekämpa terrorism. Det handlar bland annat om att socialtjänsten ges utökade möjligheter att ta del av uppgifter från Polismyndigheten i syfte att förebygga terroristbrottslighet.

Att bekämpa terrorism är ett ytterst angeläget samhällsintresse. En förutsättning för att arbetet mot terrorism ska bli framgångsrikt är att relevanta myndigheter och aktörer samverkar och kan utbyta information med varandra. Men nuvarande sekretessreglering innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och socialtjänsten inte kan utbyta information på ett ändamålsenligt sätt. Det är ett hinder för en effektiv samverkan mot terrorism.

Lagrådsremiss: Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

– Regeringen föreslår nu därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som bland annat ska ge ett mer effektivt informationsutbyte mellan Polismyndigheten och socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. Det här samarbetet är en viktig del i arbetet för att stärka vår motståndskraft mot terrorism, som är ett allvarligt hot mot vårt öppna samhälle och som måste bekämpas kraftfullt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen föreslår också att socialtjänsten ska få utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Utlämnande från socialtjänsten ska i större utsträckning kunna ske vid misstankar om att terroristbrottslighet har begåtts men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet.

Det kan till exempel röra sig om att lämna ut uppgifter om en individ som har manifesterat en vilja att utföra ett brott med koppling till terrorism. Om personal vid socialtjänsten gör bedömningen att det finns en konkret risk för att en person som är äldre än 21 år kan komma att begå terroristbrottslighet så är de idag förhindrade att dela med sig av information om det till polisen. Detta är inte acceptabelt och något som regeringen vill ändra på genom ett av förslagen i lagrådsremissen.

Förslagen i lagrådsremissen möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte.

Vad gäller budgetpåverkande och ekonomiska konsekvenser så ger förslagen inte upphov till kostnader för berörda myndigheter som inte kan täckas av befintliga ekonomiska ramar. Förslagen ger endast upphov till marginella kostnader för kommunerna och medför inga ökade kostnader för regioner och enskilda.

Lagändringarna, som nu ska granskas av Lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.