Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Lagrådsremiss om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Publicerad

Regeringen beslutade den 6 februari om en lagrådsremiss om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Lagförslagen syftar bland annat till att möjliggöra snabbare beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet.

Det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är tänkt att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Samarbetet omfattar planering av gemensamma operationer och förberedelser för att kunna använda civila och militära resurser operativt i olika scenarier, exempelvis i händelse av att något av våra länders territorier kränks eller utsätts för ett väpnat angrepp.

Regeringens lagförslag ska göra det möjligt att snabbare kunna fatta beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet genom att regeringen ges befogenhet att fatta fler beslut om detta än i dagsläget. Vidare föreslås ett antal lagändringar som ska skapa bättre förutsättningar för finsk militär att lämna stöd i Sverige. Förslagen i lagrådsremissen bygger på de förslag som lämnats i betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018:31).

Enligt förslagen i lagrådsremissen ska lagstiftningen träda i kraft den 1 augusti 2020.