Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mer lätthanterligt system för brottsskadeersättning genom slopat grundavdrag

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition till riksdagen med förslag om att brottsoffer som får brottsskadeersättning för skada till följd av brott ska slippa avdrag från ersättningen. Förslaget är en del av regeringens arbete med att stärka brottsoffrens ställning.

Förslaget innebär att det så kallade grundavdraget avskaffas vid bestämmande av brottskadeersättning – det vill säga den statliga ersättning som brottsoffer kan ansöka om när de vill ha ersättning för skada till följd av brott.

Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning, Prop. 2019/20:87

Syftet med ändringen är att systemet för brottsskadeersättning ska bli mer lätthanterligt och lättbegripligt för brottsoffer. I dag görs ett grundavdrag på 1 500 kronor från brottsskadeersättningen för de flesta av de brottsoffer som beviljas brottsskadeersättning. I vissa undantagsfall görs dock inget avdrag, exempelvis när ett barn bevittnat brott eller om det annars finns särskilda skäl. Förslaget innebär att alla brottsoffer behandlas lika och får en förmånligare behandling, det vill säga alltid får ersättning även för den del av skadan som motsvarar grundavdraget.

Förslaget innebär också ett förbättrat genomslag för tillämpningen av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser i Sverige.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Propositionen är en del av regeringens arbete för att stärka brottsoffers ställning genom flera åtgärder. I december 2019 fattades till exempel beslut om att tillsätta en utredning i syfte att stärka brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. I sitt regleringsbrev till Brottsoffermyndigheten för budgetåret 2020 gav regeringen även myndigheten i uppdrag att bland annat förbättra det digitala bemötandet av brottsutsatta.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00