Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Publicerad

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet måste människor få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen. Därför föreslår regeringen nu ett antal viktiga satsningar på utbildning. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Universitet och högskolor

 • Regeringen bedömer att det på grund av det rådande läget kommer finnas ett ökat behov av utbildning och föreslår därför att det tillförs ökade resurser till universitet och högskolor. Sammantaget innebär det satsningar på utbildning vid högskolan motsvarande 9 300 fler platser 2020 och 6 600 platser 2021. Resursmässigt tillförs 683 miljoner kronor 2020 och 862 miljoner kronor 2021 inklusive studiemedel.
 • För att fler ska kunna läsa sommarkurser och få möjlighet att läsa in en utbildning i snabbare takt, bredda sina studier eller vidareutbilda sig föreslås en satsning på sommarkurser motsvarande ytterligare 6 000 sommarkursplatser 2020. Det finns närmare 400 sommarkurser som fortfarande är öppna för sen anmälan.
 • För att öppna fler vägar till högskolan och ge fler möjlighet att bli behöriga till bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslås en satsning på basår motsvarande 2 000 utbildningsplatser 2020 och 4 000 utbildningsplatser 2021.
 • För att möta det förväntade ökade intresset och för att fler ska kunna påbörja en utbildning eller omskola sig föreslås en permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1 300 utbildningsplatser 2020 och 2 600 utbildningsplatser från och med 2021. Utbildningar där det bedöms råda en brist på kompetens ska prioriteras och de ökade resurserna bör också användas för att bygga ut utbildningar som kan underlätta för personer som är i behov av omställning.
 • För att förstärka möjligheter till distansundervisning för universitet och högskolor som enligt rådande rekommendationer bedriver distansundervisning och öka tillgången till öppen nätbaserad utbildning (så kallade moocar) förelås 50 miljoner kronor tillföras. För att stärka arbetet med övergången till undervisning på distans föreslås även anslaget för Swedish University Computer Network (Sunet) som tillhandahåller infrastruktur och plattformar för distansundervisning öka med 10 miljoner kronor.
 • För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig till ämneslärare genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) föreslås universitet och högskolor få medel för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. För att kunna utöka insatserna för validering inom Vidareutbildning av obehöriga lärare (VAL) så att fler ska kunna antas till VAL föreslås ytterligare medel fördelas under 2020. Totalt föreslår regeringen att 15 miljoner kronor satsas på ökad validering under 2020.
 • För att kompensera för ökad arbetsbelastning till följd av att universitet och högskolor har övergått till distansundervisning och förväntad ökad belastning i samband med höstens antagningar föreslås Universitets- och högskolerådet (UHR) tillföras 10 miljoner kronor.

Regionalt yrkesvux

 • För att de som förlorar sina jobb med anledning av det nya coronaviruset ska ges goda möjligheter att utbilda sig, vidareutveckla sig inom sin bransch eller påbörja en ny yrkesbana bedömer regeringen att kommunerna bör ges förbättrade förutsättningar att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna. Satsningen på regionalt yrkesvux föreslås ökas med 700 miljoner kronor. Kravet på att kommunerna finansierar lika många platser själva som staten finansierar tas genom satsningen bort för 2020. Staten finansierar nu samtliga platser samt möjliggör för ytterligare 1 500 platser samt studiestöd för dessa.

Yrkeshögskola

 • För att möta omställningsbehovet på arbetsmarknaden och det väntade ökade intresset att studera föreslås att 250 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs för 5 000 fler utbildningsplatser på redan beslutade utbildningar inom yrkeshögskolan under 2020.
 • Ytterligare satsningar föreslås på kurser och kurspaket genom att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd tillförs, vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera.
 • En försöksverksamhet för en snabbare och flexiblare väg till en yrkeshögskoleexamen för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning föreslås införas. Anslaget föreslås tillföras 35 miljoner kronor för försöksverksamheten under 2020 för 500 platser, vilket inkluderar studiestöd.
 • Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att bedriva distansundervisning inom vissa utbildningsformer föreslås att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillförs 5 miljoner kronor för att kunna utöka stödet till utbildningssamordnare inom sitt ansvarsområde och bistå dem i att höja kvaliteten i distansundervisningen.
 • Anslaget för yrkeshögskoleutbildning föreslås ökas med sammanlagt 365 miljoner kronor och för att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kunna hantera satsningarna föreslås förvaltningsanslaget öka med 4 miljoner kronor.

Folkbildning

 • För att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna föreslås folkhögskolorna tillföras 76 miljoner kronor inklusive studiemedel som ska skapa motsvarande cirka 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.
 • För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och andra utbildningsinsatser hos vuxna föreslås studieförbunden tillföras 30 miljoner kronor för arbetsmarknadsnära insatser på distans.

Studiemedel

 • För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården under coronakrisen föreslås att det tillåtna fribeloppet, som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas, tillfälligt slopas under 2020. På så sätt riskerar inte vårdutbildade studenter att drabbas negativt av att avlasta vården och sedan gå tillbaka till studier. Satsningen beräknas kosta en miljard kronor.
 • För att Centrala studiestödsnämnden (CSN) på kort tid ska kunna implementera ett antal nya reformer, vilket bland annat kommer kräva utvecklings- och informationsinsatser, samt hantera en ökad arbetsbelastning föreslås att anslaget ökas med 10 miljoner kronor.

Läs mer om satsningarna i artikeln Satsningar inom utbildningsområdet 

Tabell 1. Universitet och högskola

Förslag, miljoner kronor 2020 2021
Sommarkurser* 177
Basår* 277 554
Fler studenter på högskolan, permanent utbyggnad* 154 308
Förstärkning distansutbildning, öppen nätbaserad utbildning och Sunet 60
Kompletterande pedagogisk utbildning och validering av obehöriga lärare 15
Förstärkning Universitets- och högskolerådet 10
Förstärkning Centrala studiestödsnämnden 10
Slopat fribelopp 1 000
SUMMA 1 703 862
* Belopp inkluderar studiemedelskostnader
Beräknat antal utbildningsplatser 2020 2021
Sommarkurser (7,5 HP) 6 000
Basår (helårsstudenter) 2 000 4 000
Fler studenter på högskolan, permanent utbyggnad (helårsstudenter) 1 300 2 600
SUMMA 9 300 6 600

Tabell 2. Yrkesvux, yrkeshögskolan och folkbildning

Förslag, miljoner kronor 2020 2021
Regionalt yrkesvux* 700 74
Folkhögskolan* 76 152
Nya platser yrkeshögskolan* 250 500
Kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan* 80 50
Myndigheten för yrkeshögskolans stöd till utbildningsanordnare kring distansutbildning 5
Förstärkning Myndigheten för yrkeshögskolan 4 4
Försöksverksamhet: En snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen* 35 35
Studieförbunden 30
SUMMA 1 180 815
*Belopp inkluderar kostnader för studiestöd    
Beräknat antal utbildningsplatser uttryckt i årsplatser* 2020 (halvårseffekt) 2021
Regionalt yrkesvux 1 500 1 500
Folkhögskolan 500 1 000
Nya platser på yrkeshögskolan 2 500 5 000
Kurser och kurspaket på yrkeshögskolan 1 000 600
Försöksverksamhet: En snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen 190 190
SUMMA Cirka 5 700 Cirka 8 300
*Antalet årsplatser bygger på uppskattningar    

 

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.