Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förenklat beslutsfattande om hemlig avlyssning ska ge effektivare brottsbekämpning

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som ska göra det enklare att ta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att möjliggöra en effektivare brottsbekämpning.

– Genom det förenklade förfarandet kommer domstolen att kunna meddela sitt beslut snabbare än idag, eftersom man inte behöver vänta in ett sammanträde. Det får till följd att inkopplingen av en ny avlyssning kommer att kunna ske snabbare och på så sätt kommer glappet som uppstår när kriminella byter eller använder flera nummer eller utrustningar att minska. På så sätt möjliggör det här en effektivare brottsbekämpning, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut omhemlig avlyssning

I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Varje gång ett sådant byte sker måste ett nytt tvångsmedelsbeslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation meddelas och rätten hålla ett sammanträde. Den nuvarande ordningen är resurskrävande och något som regeringen vill ändra på. I propositionen föreslår regeringen därför att ett förenklat förfarande ska införas vid vissa beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Förslaget innebär att ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska kunna meddelas utan att rätten måste hålla ett sammanträde i frågan.

Det förenklade förfarandet får användas om det redan finns ett gällande tillstånd om avlyssning, det vill säga att en förhandling i domstol har hållits. Den nya ansökan eller anmälan ska avse ett nytt telefonnummer, en annan adress eller en annan elektronisk kommunikationsutrustning. För det enklare förfarande krävs också att ansökan eller anmälan gäller samma person, och grundas på samma omständigheter som det tidigare tillståndet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg