Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att stärka myndigheters arbete med att beakta jämställdhet i sin verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten får 2,5 miljoner kronor för uppdraget under 2020.

Jämställdhetsmyndigheten ska i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten.

– Arbetet med jämställdhetsintegrering har visat på goda resultat. Till exempel fördelas statliga medel idag mer jämställt mellan kvinnor och män och arbetet med att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor har förbättrats. Nu tar vi ytterligare ett steg för att stimulera fortsatt utveckling på jämställdhetsområdet inom våra myndigheter, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Modellen som tas fram ska underlätta för ett strukturerat utbyte av erfarenheter och kunskap mellan statliga myndigheter. Genom detta ska myndigheterna stärka sitt arbete med jämställdhetsintegrering samt utveckla och följa upp sina arbetssätt för ökad jämställdhet för sina målgrupper med utgångspunkt i jämställdhetsproblem i verksamheten eller i samhället. Målsättningen är att myndigheternas kärnverksamhet ännu bättre ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Modellen ska även bidra till att sprida resultat, erfarenhet och lärande exempel mellan myndigheter.

För uppdragets genomförande får Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet använda högst 250 000 kronor vardera under 2020. Jämställdhetsmyndigheten får under samma år använda högst 2 500 000 kronor.

Jämställdhetsmyndigheten ska lämna en delrapport senast den 31 mars 2021 och en slutrapport senast den 31 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Deltagande myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande utveckling av modellen samt samordna och stödja de myndigheter som tillämpar modellen under 2021.
Ekonomistyrningsverket ska utöver sin kunskap om jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering bistå med sin kompetens inom ekonomisk styrning, samt intern styrning och kontroll.

Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ska under 2020 bidra till att utveckla modellen utifrån sin kunskap och sina erfarenheter av arbetet med jämställdhetsintegrering. Under 2021 ska myndigheterna tillämpa modellen tillsammans med andra myndigheter som vill stärka sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.