Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges samarbete med UNHCR i en tid av ökande humanitära behov

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s flyktingorgan, UNHCR, för perioden 2020 – 2023. Strategin tar ett helhetsgrepp om det breda samarbetet mellan Sverige och UNHCR och understryker vikten av effektivitet och samarbete mellan olika aktörer för att kunna hantera de allt större humanitära behoven. Sverige är UNHCR:s fjärde största givare och den absolut största givaren av flexibel finansiering som möjliggör för organisationen att svara upp mot hastigt uppkomna eller underfinansierade kriser.

I en värld med allt fler människor på flykt är UNHCR en viktig partner för att bidra till regeringens mål med det humanitära biståndet – att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor.

- Idag får FN:s flyktingorgan UNHCR ungefär hälften av den finansiering som de behöver för att möta utmaningarna med ökade flyktingströmmar. I Sveriges nya strategi ska vi arbeta för att effektivisera deras arbete och för att få fler länder att ta ett ökat ansvar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- Idag får FN:s flyktingorgan UNHCR ungefär hälften av den finansiering som de behöver för att möta utmaningarna med ökade flyktingströmmar. I Sveriges nya strategi ska vi arbeta för att effektivisera deras arbete och för att få fler länder att ta ett ökat ansvar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige och UNHCR har ett fyraårigt strategiskt partnerskapsavtal där Sverige från 2018 till 2021 bidrar med totalt 3480 Mkr i flexibel finansiering, dvs i genomsnitt 870 Mkr/år. Därutöver bidrar Sida med direkt stöd om ca 250 Mkr/år till specifika humanitära kriser.

Strategi för Sveriges samarbete med FNs flyktingorgan (UNHCR) under perioden 2020-2023.pdf

Fakta om UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) har ett globalt mandat att leda och samordna internationella ansträngningar för att skydda flyktingars rättigheter, bistå flyktingar samt verka för varaktiga lösningar av flyktingsituationer. Organisationen är en av FN-systemets största humanitära aktörer och spelar även en roll som uttolkare av flyktingkonventionen samt för att motverka statslöshet. Organisationens budget har tredubblats under de senaste tio åren i takt med ökade humanitära behov, och 2020 är den behovsbaserade budgeten 8,7 mdr USD. Finansieringsgraden brukar ligga kring 50 procent.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.