Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya regler ska minska avfall från byggen och rivningar

Publicerad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall. De ska både minska mängden avfall och leda till en bättre hantering av det avfall som ändå uppkommer i byggsektorn. Kommunerna får ett tydligare ansvar för privatpersoners bygg- och rivningsavfall.

Inom byggsektorn uppstår årligen ca en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). Regeringen föreslår i lagrådsremissen att de nuvarande reglerna om kontrollplaner i plan- och bygglagen utvecklas så att de omfattar allt bygg- och rivningsavfall, samt byggprodukter som kan återanvändas.

– Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra återvinningen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I dag erbjuder olika kommuner sina invånare olika möjligheter att lämna sitt bygg- och rivningsavfall. För att alla ska få en likvärdig service föreslår regeringen att kommunerna ska ta ansvaret för bygg- och rivnings¬avfall som uppstår när privatpersoner själva bygger eller river. I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller material¬återvinnas senast år 2020. Detta motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall och förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målet.

Omfattande ändringar har gjorts i sex olika EU-direktiv om avfall. De är viktiga bidrag till arbetet för en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med lagändringar som bedömts nödvändiga för att genomföra de nya kraven i direktivet. De nya reglerna om förebyggande av och hantering av bygg- och rivningsavfall är ett av förslagen. Lagrådsremissen innehåller också bland annat ordförklaringar, bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall och bestämmelser som ger kommunen möjlighet att använda avfallstaxan för åtgärder som vidtas för att förebygga avfall.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00