Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker tillsynen på konsumentskyddsområdet

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska stärka befogenheterna för myndigheter på konsumentområdet. Det gäller till exempel att de ska ha rätt till så kallade testköp. Förslagen är ett led i arbetet med att anpassa svensk lag till en EU-förordning från 2017 om samarbete mellan tillsynsmyndigheter på konsumentområdet.

Myndigheter ska bland annat ha rätt att köpa produkter under dold identitet, s.k. testköp, för att lättare kunna upptäcka överträdelser av det konsumentskyddande regelverket.

- Konsumenter ska på ett tryggt sätt kunna handla varor och tjänster, även på internet. Det är därför viktigt att tillsynsmyndigheterna har skarpa befogenheter att skydda konsumenterna och goda möjligheter att samverka inom EU, säger konsumentminister Lena Micko.

Regeringen föreslår även att företag som genom sitt agerande på internet bryter mot lagstiftningen, till exempel genom olämplig marknadsföring, ska kunna föreläggas ett varningsmeddelande på webbplatsen. Ett sådant föreläggande ska även kunna riktas mot en värdtjänst- eller internetleverantör. Möjligheten att använda varningsmeddelande innebär att konsumenter kan skyddas från att bli lurade om de besöker en webbsida vars innehåll strider mot den konsumentskyddande lagstiftningen. Det sänder också en tydlig signal till konsumenter att vara extra försiktiga.  

Slutligen föreslår regeringen även lagändringar som gör det möjligt att begära kvarstad i mål om utdömande av vite, vilket innebär att näringsidkaren fråntas sin rätt att förfoga över viss egendom till dess att frågan om vitets utdömande är avgjord. Även detta stärker möjligheterna att kunna agera effektivt mot överträdelser av konsumentskyddande regler.

EU-förordningen föreskriver också ett mer långtgående samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna när det är fråga om gränsöverskridande överträdelser. Det kommer underlätta för myndigheterna att ingripa när det är fråga om överträdelser som berör konsumenter i flera olika medlemsstater.

I propositionen föreslås lagändringar i bland annat marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.