Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statliga kreditgarantier till flygföretag och utökad kreditgarantiram för Exportkreditnämnden för att dämpa effekterna av coronaviruset

Publicerad

Den 19 mars beslutade riksdagen om regeringens förslag att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Dessutom kommer det att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

För flygföretag

Om du företräder ett svenskt flygbolag och vill veta mer om garantiprogrammet, kontakta guarantees-loans@riksgalden.se

Den pågående spridningen av det nya coronaviruset har inneburit stora påfrestningar för transportbranschen, inte minst flygbranschen. Efterfrågan på flygresor har på mycket kort tid i princip upphört. Flera flygföretag befinner sig i en akut ekonomisk situation och har svårt att erhålla lån på kapitalmarknaden.

Flyget är idag av stor betydelse för att fungerande kommunikationer i hela landet ska kunna upprätthållas. Det är viktigt för det svenska näringslivet men också ur krisberedskaps- och totalförsvarshänseende samt för flera olika typer av samhällsviktiga transporter, som till exempel sjuktransporter, räddnings- och brandflyg.

För att underlätta flygföretagens möjligheter att låna på kapitalmarknaden ska staten kunna garantera lån från kommersiella banker under den period som flygföretagen påverkas av spridningen av det nya coronaviruset. Regeringen föreslår därför idag att riksdagen beslutar om att statliga kreditgarantier ska få ställas ut. Samtidigt beslutar regeringen om ett uppdrag till Riksgäldskontoret om att vidta förberedande åtgärder och, när riksdagen fattat beslut och kommissionen godkänt stödet, inleda arbetet med att ställa ut kreditgarantier.

Syftet med åtgärden är att värna i grunden livskraftiga svenska flygföretag från att slås ut till följd av den nu rådande situationen.

Den pågående krisen påverkar även samhällsviktig infrastruktur i bredare bemärkelse. För sjöfartsnäringen kan liknande kreditgarantier hanteras genom Exportkreditnämnden. För att nämnden snabbt ska kunna uppfylla sin uppgift att främja svensk export och genom detta även sjöfarten kommer det också att föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas med 50 miljarder kronor.

Situationen förändras just mycket snabbt och beredskapen är hög att snabbt vidta fler åtgärder om de behövs.

Ytterligare information

Riksgäldskontoret får i uppdrag att vidta förberedelser för att ställa ut kreditgarantier under 2020. Kreditgarantierna får uppgå till högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Av dessa 5 miljarder riktas 1,5 miljarder kronor till SAS.

SAS är viktiga för att tillgodose samhällets grundläggande behov av flyginfrastruktur både i Sverige och Danmark. Den svenska och danska staten har därför enats om att den danska regeringen kommer att gå fram med en liknande åtgärd avseende SAS. Staterna utesluter inte att det kan behövas fler åtgärder framöver.

Kreditgarantier kan ställas ut till ett 20-tal flygföretag som har svenskt tillstånd för kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Av dessa bedriver en handfull företag i dag reguljär linjefart. Övriga bedriver till exempel ambulansflyg eller helikopterverksamhet.

En garantiavgift kommer tas ut för att finansiera statens risk och administrativa kostnader.

De aktuella kreditgarantierna bör kunna ställas ut snarast möjligt, varför regeringen fattat beslut om förslaget i dag och behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.